สำนักงานวัฒนธรรมยะลา ร่วมกับสภาวัฒนธรรม จัดงานถนนสายวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย รวมใจชาวนิบง” มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดความรัก ผูกพัน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อดำรงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบไป อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย รวมใจชาวนิบง” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดขึ้นภายใต้งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน และสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง โดยการศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างมีความสุข โดยมีนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา สภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ส่วนราชการ รวมทั้งพี่น้องประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก

สำหรับกิจกรรมในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายงานหัตถกรรมช่างฝีมือพื้นบ้าน การแสดงดนตรีเยาวชน การประกวดกลองยาว การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช กิจกรรมการสาธิตและนิทรรศการภาพวาดน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายหวังหะมะ บือนา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยใช้วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง จากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความตระหนัก และภาคภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้สั่งสม สืบสานมาอย่างยาวนาน รวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี สร้างรายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา อันจะส่งผลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืนต่อไป

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า งานถนนสายวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย รวมใจชาวนิบง” ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดขึ้นเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการนำมิติวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนา สร้างสรรค์สินค้าบริการทางวัฒนธรรม รวมถึงการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน ที่นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสาธิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นด้วยความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เกิดความรัก ผูกพันกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัดยะลาให้สามารถดำรงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง

pnoht600825001023501_25082017_071902

pnoht600825001023502_25082017_071902

pnoht600825001023508_25082017_071902

แบ่งปัน