สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จัดบรรยายธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ในหัวข้อแตกต่างอย่างเข้าใจ 17 เคล็ดลับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมบรรยายธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ในหัวข้อแตกต่างอย่างเข้าใจ 17 เคล็ดลับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กว่า 250 คน เข้ารับฟัง

นางสาววนิดา คงปล้อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปัตตานี ปี 2562 กิจกรรมเมืองตานี เมืองพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ปรองดอง มีความเข้าใจอันดีต่อกัน นำหลักการของศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคมภายนอก อันจะนำไปสู่การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี

โครงการนี้ กำหนดจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมของทางศาสนาอิสลาม โดยได้เชิญนักวิชาการด้านศาสนาอิสลาม คือ อาจารย์ธีรวุฒิ (นาอีม) วงศ์เสงี่ยม นักวิชาการศาสนา นักเขียน นักแปล และผู้มีประสบการณ์ด้านศาสนาชื่อดัง มาเป็นวิทยากรบรรยาย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน