วันนี้ (11 ธ.ค. 61) นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ว่า การสร้างเครือข่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ และได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงาม และเป็นจุดเด่นของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมายาวนาน

โดยเยาวชนจะเป็นพลังสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อให้คนภายนอกทราบถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก ความงดงามทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาหาร และของฝากของที่ระลึกต่าง ๆ ช่วยให้เกิดการเข้ามาเที่ยวชม และนำเงินมาใช้จ่ายในพื้นที่ ทั้งนี้ อยากให้เยาวชนมีสำนึกรักบ้านเกิด และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และมีจิตอาสา รู้จักการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม

ด้าน นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 70 คน รวม 140 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่าง มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และเพื่อให้เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถดำเนินชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ ลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส และศึกษาดูงานชุมชนพหุวัฒนธรรม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์จาก 13 โรงเรียน จำนวน 70 คน เข้าร่วม

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

แบ่งปัน