ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโชน์” ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมที่กลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโชน์” ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมที่กลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีลูกเสือจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จากสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิม โดยมีภารกิจช่วยยกกระเป๋า อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เก็บขยะในพื้นที่ ช่วยเหลือการจราจร และการช่วยเหลือพยาบาล (การพยาบาลเบื้องต้น)

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ตระหนักในความจำเป็นและความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จึงมีแนวคิดริเริ่มกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์” ช่วยเหลือประชาชนไทยมุสลิมในการประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำความดีมีจิตอาสามีความสามัญ

 

ที่มา : ThaiNews

 

7

.

8

.

9

.

5

.

1

.

3

.

4

.

6

แบ่งปัน