ที่โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “งานราลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8” โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ มี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอสดุดีและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุรุวีรชนชายแดนใต้ ผู้เสียสละ ทั้ง 184 ราย รวมถึง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพ ที่ได้อุทิศตนเสียสละเลือดเนื้อชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เพื่อทำให้การศึกษาดำรงคงอยู่เป็นคุณค่า คุณประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน นักศึกษาเยาวชน ตลอดจนประชาชนทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากผลสำรวจความพึงพอใจ จากประชาชน 515 คน ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับรวมแล้วได้ มาก-ปานกลาง ร้อยละ 85 เป็นผลสรุปความสำเร็จของการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการ ร่วมกับ ทุกภาคส่วนในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา งานด้านการศึกษาเป็นงานส่วนหนึ่งของคณะกรรมการดังกล่าว และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล จะเห็นได้จากการมีคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนการที่รัฐบาล ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติไว้เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ศปบ.จชต. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ที่ได้จัดตั้ง จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เป็นการสอดคล้องรองรับในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจตามยุทธศาสตร์พระราชทานมาโดยลำดับ ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 อันจะนาไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

pnoht600824001030406

pnoht600824001030407

แบ่งปัน