645x344-91-mosques-were-attacked-in-germany-in-2016-ministry-1486829252469

เอพี รายงานว่า (12ก.พ.60) เบอร์ลิน-รัฐบาลเยอรมัน กล่าวว่า มัสยิด 91 แห่งถูกโจมตีในประเทศในปี 2016

กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าในรายงานที่ส่งไปยังสำนักข่าวว่า การโจมตีมากที่สุด ที่เกิดขึ้นในรัฐเยอรมันตะวันตกเวสต์พาเลีย ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศที่มีจำนวนผู้อพยพชาวมุสลิมจำนวนมาก

รายงานรายละเอียดไม่ได้ว่ามีเหตุการณ์แตกต่างกันอย่างไรกับมัสยิดที่ถูกบุกรุก แต่ก็กล่าวว่า ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุ 12 ราย

image

การโจมตีมัสยิดและแรงงานข้ามชาติชาวมุสลิมได้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่การมาถึงของผู้ลี้ภัย 890,000 คนในปี 2015 ที่มีปฎิกริยาและความรู้สึกต่อต้านชาวมุสลิมในบางส่วนของสังคมเยอรมัน

The German government says 91 mosques were attacked in the country in 2016.

แบ่งปัน