รองแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะรับฟังความคิดเห็น “สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้” เดินหน้าพูดคุยสันติสุข พร้อมรับโล่เกียรติคุณ ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และเป็นบุคคลเสียสละให้กับสังคม

วันนี้ (8 พ.ค.66) พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ได้ร่วมพบปะรับฟังความคิดเห็น จากคณะผู้บริหารสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนภาคใต้ สร้างองค์ความรู้ เสนอแนะและรับฟังปัญหาร่วมกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแสวงหาความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายฮัสบูเล๊าะ หิเล นายกสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมผู้นำอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมพบปะพูดคุย หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ , การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความมั่นคงและเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมพบปะสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ เพื่อพูดคุยหารือ เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำในการทำงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะผู้นำศาสนาทุกท่านคือ คลังความรู้ที่จะช่วยกันนำองค์ความรู้ที่มีไปพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา โดยมีส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงาน, องค์กร และสมาคมต่างๆ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งมิติด้านการพัฒนา, เศรษฐกิจ, การศึกษา รวมถึงศาสนา เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข

โอกาสนี้ สมาคมผู้นำอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และเป็นบุคคลเสียสละให้กับสังคม จากนั้นทางสมาคมผู้นำอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมขอพรดุอาร์ขอให้อัลลอฮ (ซ.บ) ทรงเพิ่มพูนความรู้ สุขภาพ พลานามัยและฮีดายะห์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมสืบไป

ที่มา ThaiNews

แบ่งปัน