mnoht170112164003001_837ef0e76478401b8a51351c89a40eb0

นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีส่งผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ที่อาคารเอนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การไปประกอบพิธีอุมเราะห์ เป็นการไปประกอบศาสนกิจที่ถูกกำหนดไว้ในหลักการของศาสนาอิสลาม รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมให้รู้จักและศึกษาเรียนรู้จากผู้คนจำนวนมาก ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้เดินทางทั้ง 26 คน เปรียบเสมือนผู้แทนประเทศไทยที่เป็นทูตสันติภาพ ในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลกขอให้มีความภูมิใจ ได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมไทยที่ดีงาม กล่าว คือ มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รักสันติ เป็นต้น และขอให้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์

mnoht170112164003001_9010cc058e014325be1b26abe66752dc

ด้าน นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. กล่าวว่า ในปี 2560 ศอ.บต. กำหนดดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลที่เป็นเครือข่ายของทางราชการ อีกทั้ง เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานให้กับทางราชการ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้าวประสบการณ์ด้วยกระบวนการของพิธีอุมเราะห์

ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำละหมาดตะรอเวี้ยะ และผู้ร่วมรายการรอมฎอนการีม จากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา รวม 26 คน กำหนดเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ระหว่างวันที่ 12-26 มกราคม 2560 ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน