วันนี้ (19 พ.ย. 61) ที่บริเวณโรงสีข้าวพิกุลทอง หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน “มนต์เสน่ห์พหุวัฒนธรรม” สายสัมพันธ์พี่น้องพุทธมุสลิมนราธิวาส โดยมี พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช รอง ผอ.ฉก.นร. นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายประภาส มากทอง สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน และตำบลพร่อน นักเรียน เยาวชน คณะครู และบุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

หลังจากพิธีเปิดงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะร่วมปลูกต้นไม้ และเดินทางไปยังแปลงนา ใกล้โรงสีข้าวพิกุลทอง เพื่อร่วมดำนากับหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน โดยจัดทำเป็นรูปหัวใจ เพื่อสื่อถึงความรัก สามัคคีในชุมชน และเป็นการเพื่อสื่อถึงเยาวชนรุ่นใหม่ในการสานต่อภาคการเกษตร และการลดต้นทุนการเกษตร โดยกลุ่มเกษตรกรชาวนาในชุมชนร่วมปักดำนา ตามวิถีดั้งเดิมและเครื่องจักรสมัยใหม่ เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชาวนาชายแดนใต้คงไว้บนความพอเพียง หลังจากปลูกข้าวไปแล้วคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนราธิวาส กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงานมนต์เสน่ห์พหุวัฒนธรรม สายสัมพันธ์พี่น้องพุทธมุสลิมนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเรียนรู้ ผู้นำศาสนาร่วมพบปะพูดคุยกับผู้มาร่วมงาน การแสดงของนักเรียน และการประกวดและแสดงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่

 

ที่มา : ThaiNews

 

6

.

7

.

8

.

1

.

2

.

4

.

5

แบ่งปัน