วันนี้ (7 เมษายน 2562 ) นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดค่ายอบรมภาคฤดูร้อน “เยาวชนแห่งความดี” ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียรดารุ้ลฟัจญ์ มูลนิธิศูนย์จริยธรรมอิสลามจังหวัดตรัง หมู่ที่ 1 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ทำการอบรมระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2562 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมไทยให้น่าอยู่ โดยสังคมจะร่วมสนับสนุนการทำความดีให้เป็นวิถีของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมคิดร่วมสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเอง และรวมตัวเป็น “เครือข่ายเยาวชนแห่งความดี” เพื่อร่วมทำให้สังคมไทยน่าอยู่ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้เด็ก และเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญมากของประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตเป็นพื้นฐานของการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศล้วนเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงาม ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพเด็ก และเยาวชนให้มีศักยภาพมีความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ พร้อม ๆ ไปกับการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นตามหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด จะสามารถนำเด็กและเยาวชนก้าวไปสู่สังคมที่มีฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน