วันนี้ (8 ก.ย. 60) ที่โรงแรมหาดแก้ว อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีปิดโครงการอบรมค่ายพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ มุสลิมสงขลา ทำดีวันนี้ เพื่อสงขลาบ้านเราประจำปี 2560 และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการเข้ารับการอบรมตลอด 4 วัน ทุกคนคงจะเห็นได้ว่าการเป็นผู้นำทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ว่าเป็นศาสตร์ก็เพราะจำเป็นต้องใช้ฐานความรู้ที่หลากหลายมาใช้ ในการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำ ส่วนคำว่าศิลป์ หมายถึง การเป็นผู้นำจำเป็นต้องประยุกต์ความรู้ทางวิชาการใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เพราะสภาพการณ์ในความเป็นจริงไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัว ต้องใช้เทคนิคกลยุทธ์ในการปฎิบัติหน้าที่ ดังนั้นความรู้และประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับ จากการอยรมครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ การพัฒนาภาวะผู้นำจริงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีวันสิ้นสุดจากสื่อต่างๆ หรือจากการเลียนแบบผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ซึ่งการที่ทุกคนได้รับโอกาสเข้ารับการอบรมค่ายในครั้งนี้ เป็นส่งที่ดีที่ทุกคนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำ เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำ เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ มีค่านิยมรักษ์บ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน

pnoht600908001013102_08092017_033212

 

แบ่งปัน