อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน เปิดบ้านลองกอง 200 ปี บ้านซีโป และเปิดตัว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เน้นดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน ดึงจุดเด่นทางภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นจุดขาย สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ 6 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ บ้านซีโป หมู่ที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน เปิดบ้านลองกอง 200 ปี บ้านซีโป เปิดตัว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พัฒนาการอำเภอระแงะ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ฯพร้อมใจร่วมในพิธีฯจำนวนมาก

นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” และแผนการปฏิรูปเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฎิบัติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อผลิตกำลังคน การสร้างพลังทางสังคม ลดการเหลื่อมล้ำ และกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน เปิดบ้านลองกอง 200 ปี บ้านซีโป เปิดตัว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ครั้งนี้ เน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP และกิจการที่เกี่ยวข้องสนับสนุน การท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การสร้างรายได้ โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานบริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างสรรค์ทุนชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้ง เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ชาวชุมชนซีโป ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีมิตรไมตรีจิตให้กับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างรอยยิ้ม และความสุขบนเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ ที่ยังมีเรื่องราว และภาพลักษณ์ที่สวยงามของพื้นที่ ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ

ซึ่งภายในงานการโชว์ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การแสดงชุดดิเกร์ ฮูลู การแข่งขันการประกวดลองกองช่อสวย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านซีโป โดยช่วงเย็น มีการประกวดอาซูรอสัมพันธ์ การแข่งขันนกกรงหัวจุก และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

สำหรับอำเภอระแงะ มีหมู่บ้านเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านร่อน บ้านไทย หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงมัส และบ้านซีโป หมู่ที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจุดเด่นของอำเภอระแงะ นั้นมีลองกองที่ขึ้นชื่อ คือ ลองกองตันหยงมัส ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านซีโป ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และมีต้นลองกอง 200 ปี ซึ่งเป็นต้นลองกองต้นแรกของจังหวัดนราธิวาสด้วย

ปัจจุบัน บ้านซีโป หมู่ที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ก็ยังมีร่องรอยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลองกองซีโป ด้วยหลักฐานที่เป็นต้นลองกองอายุกว่า 200 ปี ยืนเด่นเป็นตระหง่านและยังคงความสมบูรณ์ ให้ผลผลิตได้จนถึงปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรู้จักลองกองนราธิวาสในชื่อของลองกองตันหยงมัส ซึ่งมีที่มาจากการขนส่งในสมัยก่อนที่อาศัยรถไฟเป็นหลัก ตันหยงมัส เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอำเภอระแงะนอกจากจะเป็นที่ตั้งของบ้านซีโป ต้นกำเนิดของการค้นพบลองกองแล้ว พื้นที่อำเภอระแงะ ยังมีการปลูก และเป็นแหล่งผลิตต้นกล้าพันธุ์ลองกองคุณภาพที่ส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้และหล่อเลี้ยงชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดมา

 

ที่มา : ThaiNews

 

7

.

9

.

3

.

6

.

4

.

5

.

8

.

2

แบ่งปัน