วันนี้ (20 ก.พ. 62) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมอิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

ด้วยนายมุหั่มมัดนูดร์ ตู้ดำ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศบังคลาเทศ ทำให้ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังว่างลง กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังดำเนินการจัดประชุมอิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง (กระทรวงมหาดไทย แจ้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561) จังหวัดตรัง จึงได้กำหนดจัดประชุมอิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง แทนตำแหน่งที่ว่างในวันนี้

ทั้งนี้ จังหวัดตรัง มีมัสยิดที่จดทะเบียนตามกฎหมาย จำนวน 152 มัสยิด จาก 6 อำเภอ มีอิหม่ามซึ่งเป็นผู้มีสิทธิคัดเลือก จำนวน 152 คน มีจำนวนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตามประกาศของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 30 คน การคัดเลือกใช้วิธีการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการเสนอชื่อไม่เกินจำนวนที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หากมีผู้ที่รับการเสนอชื่อเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด ให้มีการลงมติว่าจะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีเปิดเผย หรือวิธีลับ กรณีเลือกโดยวิธีเปิดเผยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป กรณีเลือกโดยวิธีลับจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00-11.45 น. และหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเสร็จแล้ว จังหวัดต้องรายงานผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการประกาศรายชื่อลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

5

แบ่งปัน