วันที่ 3 ธ.ค. 62 ที่ห้องประชุมศรีนคราฯ ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการคัดเลือกเป็นกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผลการคัดเลือกโดยมติ เอกฉันท์โดยมีผู้เสนอท่านเดียว คือ นายอูมา แมะ ได้รับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการกลางอีก 1 สมัย มีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและผู้นำศาสนา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นคณะผู้บริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ซึ่งระบุให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย จุฬาราชมนตรี เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และจากกรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรี มีจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน