นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมแก่ผู้ประกอบการฮาลาล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2560 โดยมีนายสุรินทร์ ปาละเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายไชยา สกุลชาห์ รองเลขาธิการฯ กล่าวรายงานการจัดอบรม ได้,uเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นายลิขิต ปาทาน ประธานคณะกรรมการอิสลาม จ.กาญจนบุรี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง นางสุรัตน์ โพธิ์ทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รวมทั้งผู้ประกอบการฮาลาล และผู้เกี่ยวข้อง ที่ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ที่ห้องสังขละบุรี 2 โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

การอบรมในครั้งนี้ จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันอาหารฮาลาลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความภาคภูมิใจในเครื่องหมายฮาลา มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฮาลาลของประเทศไทย เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการฮาลาลต่อไป

แบ่งปัน