วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางชุมชนคุณธรรมสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น มีเยาวชน ประชาชนจากชุมชนคุณธรรมทั้ง 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ทั้ง 12 อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

นายมัยคิง เบญญธาดา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางชุมชนคุณธรรมสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน ซึ่งจังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีประชากรกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม

ดังนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม จึงได้จัดงานเมาลิดกลางชุมชนคุณธรรม สัมพันธ์ จังหวัดปัตตานีขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงและร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ของท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล) เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนใต้ สร้างความสมานฉันท์ของศาสนิกในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างถาวร กิจกรรมในงานมีการอัญเชิญมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การแสดงอานาชีด นิทรรศการชีวประวัติท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด (ชล.) และประวัติศาสตร์อิสลาม นอกจากนี้ยังมีการประกวดการท่องจำอัลกุรอานรุ่นเยาว์ จาก 12 อำเภอ และรับประทานอาหารร่วมกัน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

7

.

5

.

6

แบ่งปัน