เช้าวันนี้ 24 กรกฎาคม 2561 ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากจุฬาราชมนตรีเป็นผู้แทนอ่านดุอาในพิธีส่งผู้จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยการบินไทยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ TG 8800 จากท่าอากาศยานนานาชาตินราธิวาส-เจดดาห์

ทั้งนี้มีนายอนุชา โมขเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานส่งอำนวยพร พร้อมด้วยประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

สำหรับในปีนี้จะมีเที่ยวบินส่งฮุจญาตจากสนามบินนราธิวาส-เจดดาห์ โดยการบินไทย จำนวน 6 เที่ยวบิน

 

ที่มา : คณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ สำนักจุฬาราชมนตรี

 

12

.

14

.

15

.

13

.

16

.

17

แบ่งปัน