รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.สงขลา เร่งขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและสตรีด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (16 ส.ค. 61) เวลา 14.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้สตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา ร่วมเปิดอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ระเบียงศูนย์ Shop & Show” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ฯ การฝึกอาชีพแผนกปักจักร และการสาธิตผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ อีกทั้งพบปะเยี่ยมเยียนปนะชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้แทนเครือข่ายสตรีภาคใต้ 200 คน และเครือข่ายสตรีมุสลิม นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ บ้านเด็กจังหวัดสงขลา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 อีกทั้ง เป็นประธานการประชุมบูรณราการทีม พม. One Home หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมให้กับทีม พม. One Home รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการและได้รับบริการที่เหมาะสมตามสิทธิที่พึงมี พึงได้ อย่างถ้วนหน้า โดยได้ให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความตระหนักรู้เท่าทันต่อปัญหาและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม อีกทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ระดับท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง โดยมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งวันนี้ กระทรวง พม. ภายใต้การนำของ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดนโนบายและแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นเมืองท่องเที่ยว เนื่องจากมีลักษณะที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ คือ สภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองสงขลา และความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการค้าและเป็นเมืองชุมทางของภาคใต้ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมครอบคลุมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความร่วมมือของ ภาคีเครือข่ายด้านสังคม ที่มีจุดร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ด้านเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และด้านครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการได้รับบริการและสวัสดิการสังคม อย่างเท่าเทียมและถ้วนหน้า

การพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของกระทรวง พม. โดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มสตรี และสมาชิก ในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม ด้วยการเข้าถึงบริการของรัฐ และด้านเศรษฐกิจ ด้วยการมีรายได้ที่มั่นคง สำหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและครอบครัว ซึ่งมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสทางด้านอาชีพหรือประสบปัญหาทางสังคม และดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว นอกจากนี้ ภายในศูนย์ มีอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ระเบียงศูนย์ Shop and Show” โดยกำหนดจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการทั้งภายในศูนย์ฯ และชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาฝึกทักษะอาชีพก่อนออกไปทำงานจริง ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการทำการตลาดและต่อยอดการฝึกอาชีพให้มีตลาดรองรับ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

7

.

8

.

1

.

9

.

3

.

4

.

5

.

6

.

10

.

11

แบ่งปัน