pnoht600309001003403 pnoht600309001003401

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันการศึกษาปอเนาะ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันการศึกษาปอเนาะ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงแรม หรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครู กศน. ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 300 คน

pnoht600309001003404 pnoht600309001003409

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจอย่างมากที่ได้มาเจอบุคลาการทางการศึกษาอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ 3 เดือนที่ผ่านมาได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมย้ำการติดตามการรายงานเรื่องการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านโรงเรียนปอเนาะที่มีความสำคัญยิ่งต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งเรื่องศาสนา วิชาสามัญ รวมทั้งการต่อยอดสู่การสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ภาพรวมของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องปลอดภัยเป็นอันดับแรก ทั้งความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจภูธร ตำรวจ ตชด. ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมกันดูแลความปลอดภัย นอกจากนี้ ทางรัฐบาลมุ่งให้การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการสนับสนุนพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา การแก้ปัญหาการขาดบุคลากรในพื้นที่ การให้มีการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษา ฯลฯ

pnoht600309001003414 pnoht600309001003416 pnoht600309001003417 pnoht600309001003421 pnoht600309001003422 pnoht600309001003424

ด้าน นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ร่วมกันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ กศน. จำนวน 362 แห่ง มีผู้เรียน จำนวน 21,642 คน ซึ่งสถาบันปอเนาะ ถือเป็นสถานศึกษาทางด้านศาสนาที่มีความสำคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ให้การอบรมหลักสอนทางศาสนาแก่ลูกหลานพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคอาเซียน โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยการเพิ่มโอกาสเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาหลักสูตรโปรแกรมวิชาเลือกอิสลามศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาปอเนาะที่สามารถนำวิชาศาสนาที่โต๊ะครูสอนอยู่แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ทำให้นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะได้เรียนรู้วิชาสามัญและศาสนาควบคู่กันไป

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเสริมทักษะอาชีพ มีกาจัดมุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ “1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา” ตามความต้องการของสถาบันศึกษาปอเนาะ ด้านการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสาธารณูปโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนการเข้าไปทำหน้าที่ผู้ช่วยโต๊ะครู เพื่ออำนวยความสะดวกแก่โต๊ะครูในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภารนอกอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน