2 1

ที่สนามแข่งขันนกเขาชวาเสียง บ้านนาแม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศลจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 เพื่อนำรายได้จากการแข่งขันนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยในพิธี มีผู้ข้าร่วมงานในมุกภาคส่วน ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้เข้าแข่งขันนกเขาชวาเสียงจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมเป็นจำนวน 3,000 นก

การจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงกุศลจังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการหารายได้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในการเลี้ยงนกเขาชวาให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย ตลอดจนสร้างอาชีพ รายได้ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดใกล้เคียง และระหว่างประเทศ

3 4 5 6

ทั้งนี้ เพื่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย 12 วาระจังหวัด “ร่วมมือ ร่วมพลัง สร้างปัตตานี ให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน” ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ซึ่งถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน