การดูแลควบคุมประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อไม่ให้เข้ามาในเขตพื้นที่เมืองยะลา ตามคำสั่ง ปิดจังหวัดระงับการเดินทางเข้า – ออก โดยพาหนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อ 29 มี.ค 63 ของผู้ว่าฯยะลา เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้น

โดยที่ ด่านตรวจขุนไวย์เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดยะลา กับจังหวัดปัตตานี ยังมีประชาชนจำนวนมากซึ่งเดินทางมาจาก เขตจังหวัดปัตตานี เพื่อขอเข้าเมืองยะลา ในการมาทำงาน มาทำธุระและซื้อสินค้า ส่งสินค้า โดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจบัตรประชาชน เอกสารการขอผ่านเข้าเมืองทุกคนก่อนจะให้ผ่านด่าน ซึ่งทุกคนก็จะต้อง สวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

สำหรับ ด่านตรวจขุนไวย์ นี้ ในแต่ละวันก็จะมีประชาชนเดินทางมาขอผ่านเข้าสู่เมืองยะลา ประมาณ วันละกว่า 2,000 คน

ล่าสุด นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ให้แนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ประจำคนตรวจ – จุดสกัด ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา โดยกลุ่มรถขนส่งสินค้า (รถบรรทุก รถกระบะ หรือรถชนิดอื่นที่ใช้ในการขนส่งสินค้าฯ) เครื่องอุปโภค – บริโภค ทุกชนิด (ส่งของ – รับของ) ให้แสดงบัตรพนักงานขับรถหรือหนังสือรับรองจากบริษัท ห้างร้าน ร้านค้า ว่าเป็นพนักงานขับรถหรือผู้รับผิดชอบในการรับ – ส่ง สินค้าประเภทนั้นๆ ใบส่งสินค้า หรือใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน โดยเฉพาะรถขนส่งสินค้าว่างเปล่าขาเข้า ผู้ขออนุญาตต้องผ่านการตรวจคัดกรองและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ – จุดสกัด และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน

ในส่วนของประชาชนทั่วไป กรณีจำเป็นอย่างยิ่งยวด แพทย์นัด รับยาตามแพทย์สั่ง ให้แสดงใบนัดแพทย์ ใบรับยาตามแพทย์สั่ง การปฏิบัติตามคำสั่ง/หนังสือของทางราชการ ให้แสดง เอกสารสำคัญของทางราชการ) กรณีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน หรือญาติเสียชีวิต (ให้ผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้นำชุมชน หรือผู้นำท้องถิ่น รับรองว่าจริง) ข้าราชการ พนักงานเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงาน ลูกจ้างฯลฯ กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา แต่พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง หรือทำงานในพื้นที่ข้างเคียงและมีที่พักในจังหวัดยะลา ต้องมีใบรับรองจากหน่วยงาน/ห้างร้าน ต้นสังกัดว่าปฏิบัติงานและอาศัยอยู่พื้นที่นั้นๆ จริง ส่วนกรณีแรงงานต่างด้าว ให้งดการเดินทาง เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณี

 

ที่มา : ThaiNews

 

5

.

6

.

7

แบ่งปัน