วันที่ 30 ก.ย. 62 นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานส่งมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน และด้อยโอกาสปี 2562 แก่นางทัศนี มะสะอะ บ้านเลขที่ 56/2 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ในครัวเรือน ร่วมกับนายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองยะลา นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

สำหรับโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาส ปี 2562 เป็นโครงการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกับนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบ้านพักอาศัยครอบครัวราษฎรที่ยากจนในพื้นที่ หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคงหมู่บ้าน เร่งรัดการพัฒนา และพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนาในจังหวัดยะลา ตลอดจนให้ครอบครัวราษฎรที่ยากจนในพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคงหมู่บ้าน เร่งรัดการพัฒนา และพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนาในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในปี 2562 ได้มีการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรยากจน และด้อยโอกาส จำนวน 154 หลัง โดยนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ ภายในวงเงินหลังละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,080,000 บาท ทั้งนี้ในส่วนของอำเภอเมืองยะลา ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 154 หลัง และทางอำเภอเมืองยะลา ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านนางทัศนี มะสะอะ เป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา วาระ “คนยะลาไม่ทอดทิ้งกัน” ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพเหมาะสม และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตนเองและครอบครัว ดังกล่าว

ทั้งนี้นางทัศนี มะสะอะ อายุ 75 ปี เป็นหญิงหม้ายที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต้องอาศัยกระท่อมสังกะสีในที่ดินของเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต ความดัน ต้องรักษาต่อเนื่อง ไม่มีรายได้ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมาจากบุตรสาวที่มีอาชีพรับจ้างขายข้าว และล้างจานที่โรงเรียน กศน.อำเภอเมืองยะลา วันละ 200 บาท และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท โดยครอบครัวผู้ร้องอาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าสาธารณูปโภค และยังมีภาวะหนี้นอกระบบ จำนวน 3,000 บาท ที่กู้ยืมมาใช้จ่ายในครอบครัว อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน