วันที่ 29 ต.ค. 62 นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีถวายราชพระราชสดุดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เปิดโครงการส่งเสริมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับเครือข่ายแพทย์แผนไทย เครือข่ายหมอพื้นบ้าน จัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” ที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทย ให้รุ่งเรื่องในทุกด้าน และขับเคลื่อนกระตุ้นให้คนไทยได้รู้จัก และตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

รัฐบาลได้กำหนดให้ในวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมที่ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว , การจัดเวทีอภิปรายหัวข้อ เรื่องภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพวิถีชาวยะลา รับมอบตำราการแพทย์แผนไทย กิจกรปลูกตันรวงผึ้ง , กาสาธิตละจัดแสดงภูมิปัญญาของเครือข่าย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที ตลอดจนการตอบปัญหาชิงรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดยะลา ภาคีเครือข่ายหมอพื้นบ้าน และประชาชนผู้ที่สนใจ กว่า 100 คน เข้าร่วม

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการเรื่องภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเช่นเดียวกัน โดยมีนโยบายและแนวคิดในการที่จะพัฒนาเรื่องนวดลังกาสุกะ ตามบริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แล้ว ยังถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มีคุณค่า และสืบสานมาตั้งแต่สมัยโบราณสู่ประชาชนในจังหวัดยะลา ซึ่งนับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ เพื่อตอบวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่มีระบบสุขภาพยั่งยืน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน