วันที่ 5 ก.พ.63 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน “Food plus and story” คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นผลลัพธ์จากโครงการการพัฒนายกระดับการผลิตชุมชน (OTOP) อยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 ขับเคลื่อนโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผลิตภัณฑ์จากโครงการภายใต้การดูแลของคลินิกเทคโนโลยี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ นิทรรศการแสดง และจำหน่ายสินค้า ได้แก่ (1) กลุ่มผู้ประกอบการตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 จำนวน 20 กลุ่ม แบ่งเป็น ผู้ประกอบการจังหวัดยะลา 8 กลุ่ม ผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานี 5 กลุ่ม และผู้ประกอบการจังหวัดนราธิวาส 7 กลุ่ม (2) กลุ่มผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของคลินิกเทคโนโลยีมีจำนวนกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วม 11 กลุ่ม จากคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการบรรยายและ Work Shop เรื่อง “Quality บวก Story สร้างแบรนด์ให้โดน” โดยคุณโรเซฟ ทวีจิตร์ วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ

 

ที่มา : ThaiNews

 

7

.

6

.

1

.

5

.

3

.

4

แบ่งปัน