มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 เพื่อทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีงามในเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ที่บริเวณลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ได้มีโอกาสพบปะและร่วมละศีลอด กระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ที่สำคัญยังเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีงามในเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสังคมพหุวัฒนธรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ศาสนา คือ แหล่งรวมคุณธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตของมวลมนุษย์ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา และในเดือนรอมฎอนนี้ ถือเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่งในศาสนาอิสลาม เป็นเดือนที่ได้มีการประทานคัมภีร์อัลกุรอาน และเดือนแห่งการถือศีลอด

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นากยกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” อย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งยังได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาอิสลามในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งการละหมาด การถือศีลอด การบริจาคซะกาต และการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ สามารถนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจ๊ะเหล๊ะ แขกพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษา และส่วนราชการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการฯ ขึ้นเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลาม อัลลอฮ ทรงกำหนดให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความจำเริญ เดือนแห่งการประทานคัมภีร์อัลกุรอาน เดือนแห่งการถือศีลอด และเดือนแห่งการประกอบคุณงามความดีและละเว้นจากอบายมุขต่าง ๆ ทั้งปวง นอกจากนี้ การปฏิบัติความดีในเดือนนี้จะมีคุณค่าตอบแทนเป็นทวีคูณ

สำหรับการจัดโครงการฯ มีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พลตำรวจตรี มนัส ศิกษมัต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนเด็กกำพร้าจากศูนย์เด็กกำพร้าอาบูฮูร็อยเราะห์ อำเภอเมืองนราธิวาส กว่า 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

อย่างไรก็ตาม ในการจัดโครงการฯ นอกจากการจัดให้มีการบรรยาย ในหัวข้อ “รอมฎอนกับการพัมฯตน” และร่วมประทานอาหารละศีลอดแล้ว ยังมีการมอบเงินทุนซะกาต ทั้งจากผู้บริหารและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาภายนอกร่วมบริจาคเงินซะกาตในปีนี้ (2561) เป็นเงินทั้งสิ้น 205,919.43 บาท เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 41 คน และอีกจำนวนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าจากศูนย์เด็กกำพร้าอาบูฮูร็อยเราะห์ด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน