มุสลิมไม่มีเทศกาลปีใหม่ วาเลนไทน์ และอื่นๆ แต่ถ้ามีคนนำของขวัญมาให้เราจะทำอย่างไร ?

ตอบ    มนุษย์เป็นสัตย์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันและคนในสังคมก็มีความเชื่อที่แตกต่างกัน ในศาสนาอิสลามมีข้อกำหนดสำหรับมุสลิมว่า สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมหลากหลายความเชื่อ เพราะเรื่องความเชื่อในศาสนานั้นถือเป็นเสรีภาพของบุคคลจะยึดถือศาสนาใดก็ได้ แต่เมื่อนับถืออิสลามแล้วก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ศาสนากำหนดเท่านั้น ดังนั้น มุสลิมจึงสามารถสังคมกับศาสนิกชนต่างๆได้ตามกรอบที่อิสลามกำหนดคือ “บุคคลนั้นต้องไม่ใช่เป็นคู่สงครามศาสนากับมุสลิม ไม่ได้ขับใส่ไล่ส่งหรือบังคับให้ออกไปจากท้องถิ่นบ้านเกิดของตน โดยเงื่อนไขสองประการนี้ มุสลิมสามารถคบหาสมาคมและอำนวยความยุติธรรมได้” เมื่อหลักการอิสลามเป็นเช่นนี้ ต่อคำถามดังกล่าวขออธิบายดังนี้

(1) อนุญาตให้รับรับของขวัญจากศาสนิกชนได้ เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างกันและหวังว่าเขาจะซาบซึ้งในอิสลาม

(2) อนุญาตให้มอบของขวัญแก่ศาสนิกชนได้ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันโดยเฉพาะเพื่อนบ้านหรือคนที่ใกล้ชิด แต่ไม่อนุญาตให้มอบของขวัญใดๆ ในวาระที่เป็นวันสำคัญของศาสนาของเขา เพราะจะเป็นการส่งเสริมพิธีกรรมทางศาสนาอื่นซึ่งกระทำมิได้

(3) ส่วนการรับของขวัญจากศาสนิกชนในวาระวันสำคัญทางศาสนาของเขา สามารถกระทำได้และไม่ถือเป็นการสนับสนุนหรือยอมรับในวันสำคัญทางพิธีกรรมทางศาสนาของเขา แต่เป็นการรับน้ำใจไมตรีที่เขามีต่อเรา เพียงแต่มีเงื่อนไขว่า สิ่งของที่รับนั้นต้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาอิสลาม เช่น ของที่ผ่านการเซ่นไหว้ตามศาสนาของเขา หรือสุรา เป็นต้น

 

ขอขอบคุณ : อ.ชารีฟ ศรีเจริญ