Finalists pray during preperations for the Grand Finale on November 21st, 2014 in Yogakarta, Indonesia. Miss Muslimah 2014 an award competition in Indonesia, which intends to be the opposite of a beauty pagent.

มุสลิมะฮ์เอาผ้าผู้ชายมานุ่งละหมาดจะได้หรือไม่ ?

ตอบ      สตรีมุสลิมแถบเอเชียเช่น คนไทย ชุดละหมาดมักจะใช้เป็นตะละกง ซึ่งมีสองท่อน ท่อนบนคลุมตั้งแต่ศีรษะจนคลุมปลายนิ้วมือ ส่วนท่อนล่างคลุมจากเอวถึงคลุมเท้าทั้งสอง ประเด็นก็คือ ท่อนล่างสตรีบางท่านก็นำโสร่งผู้ชายซึ่งมีความยาวกว่าโสร่งของผู้หญิงสามารถคลุมมิดส่วนล่างทั้งหมด ดังนั้น การใช้โสร่งของผู้ชายมาละหมาดก็ไม่น่าจะเป็นข้อต้องห้าม เพราะไม่ได้เป็นการแต่งกายธรรมดาที่ห้ามเลียนแบบการแต่งกายเพศตรงข้าม (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน