มุสลิมที่สักตามร่างกาย เขาจะมีความผิดอย่างไร ?

ตอบ   “การสัก” คือการเขียนสีและลวดลายต่างๆ บนร่างกาย มุสลิมที่สักตามร่างกาย เขาจะมีความผิดอย่างไรซึ่ง “รอยสัก” อาจคงอยู่ชั่วคราวหรือถาวร การสักของแต่ละวัฒนธรรมมีความหมายเฉพาะตัวต่างกันไป วิธีการสักคือ ใช้เหล็กแหลมจุ้มหมึกหรือน้ำมันแทงที่ผิวหนังให้เป็นอักขระเครื่องหมาย หรือลวดลาย ถ้าใช้หมึกเรียกว่า สักหมึก ถ้าใช้น้ำมันเรียกว่า สักน้ำมัน ปัจจุบันการการสักพัฒนาไปมาก เครื่องมือที่เป็นที่นิยมที่สุดเป็นเข็มที่ใช้มอเตอร์ในการทำให้ขยับแทงในผิวหนังลึกระหว่าง0.6-22 มิลลิเมตร เมื่อแทงลงไปหมึกจะแพร่กระจายไปสู่เนื้อเยื่อ ดูดซึมเก็บสะสมไว้ โอกาสที่จะเปิดปฏิกิริยาที่เป็นเชิงลบจากหมึกที่ใช้สักมีน้อยมาก โดยปกติแล้วสิ่งแปลกปลอมจะถูกขจัดจากร่างกายโดยใช้กลไกป้องกันตามธรรมชาติ แต่อนุภาคของหมึกนั้นใหญ่เกินกว่าที่จะถูกขจัดออกไปด้วยกลไกนี้ได้

ขณะเดียวกันการสักอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อโรคชนิดต่างๆ เช่น impetigo, staph infection, cellulitis ตลอดจนปฏิกิริยาจากสีซึ่งสักลงไปปัจจุบันใช้สารที่นิยมใช้เป็นสีหลายชนิดมักเป็นโลหะหนัก เช่น สารปรอท แร่เหล็ก แร่โคบอลด์ สารเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาบางอย่างโดยเฉพาะสารสีแดง (cinnabar) ของโลหะจะพบได้บ่อยที่สุด(ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สาราณุกรมเสรีย)

ส่วนหลักการศาสนาที่เกี่ยวกับการสักนี้ นักวิชาการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า การสักถือเป็นสิ่งต้องห้าม(ฮารอม) และถือเป็นบาปใหญ่(กะบาอิร) เพราะมีรายงานคำสอนท่านศาสดา (ซ.ล.) โดยท่านอิบนุอุมัรได้กล่าวความว่า “ท่านศาสดาได้แช่งสาปทั้งผู้สักและผู้ถูกสัก”

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ

แบ่งปัน