เมืองมาดีนะห์ของซาอุดิอาระเบีย ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับผู้แสวงบุญที่จะมาประกอบพิธีฮัจย์ และเข้าเยี่ยมมัสยิดนะบะวีย์ หรือมัสยิดท่านนบี (ซ.ล.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมการในด้านต่างๆ ทั้งสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยบนท้องถนน การเดินทางสาธารณะ และมีระบบสำหรับการเฝ้าติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดเทศกาลฮัจย์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็นหลัก สำหรับผู้แสวงบุญและผู้มาเยือนมัสยิดนบี (ซ.ล.)

นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อม 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ทั้งในส่วนของตำรวจและหน่วยพยาบาล มีการเข้มงวดในเรื่องของผู้ผลิตอาหาร การกำจัดขยะ รวมถึงการดูแลบ้านพักและถนนหนทาง

มีพนักงานมากกว่า 356 คน ได้รับมอบหมายให้ทำงานในส่วนกลาง โดยแบ่งเป็น 3 กะ ตลอดระยะเวลา 75 วัน มีการแจกจ่ายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ทั่วทั้งเมืองเพื่อให้การทำงานไม่ขาดตกบกพร่อง อีกทั้งหน่วยงานรัฐบาลได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการฮัจย์ เพื่อขจัดปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรค์ต่อการดำเนินงานต่างๆ อีกด้วย

แบ่งปัน