มัสยิดเป็นองค์กรที่สำคัญยิ่งในอิสลาม เป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์และพัฒนามุสลิมให้เป็นมุมินอฺที่สมบูรณ์ มัสยิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมุสลิมและเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง และความเสื่อมถอยของชุมชนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

มัสยิดดีนุ้ลกอยยีมะห์ (สุเหร่าตึก) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2492 เป็นลำดับที่ 15 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นมัสยิดหลังแรกใน อ.บึงน้ำรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 37 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินที่ตั้งมัสยิดเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่

มัสยิดดีนุ้ลกอยยีมะห์ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีการจดบันทึกไว้ แต่มีการบอกว่าเมื่อประมาณ  120  ปี มีกลุ่มชนมุสลิมหลายกลุ่มจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ได้อพยพมาตั้งภูมิลำเนาเป็นหมู่บ้านอยู่ในลำคลอง 15 ซึ่งเป็นคลองแยกมาจากคลองแสนแสบ ชุมชนแห่งนี้ประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์ ความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมมีความยากลำบาก การคมนาคมไม่สะดวก เมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีสถานที่ประกอบศาสนกิจ ในปี พ.ศ.2440 ประชาชนในชุมชนจึงได้ประชุมหารือเพื่อจัดสร้างอาคารมัสยิด และได้มีมติให้ก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังแรกของคลอง 15 สายล่าง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และเรียกมัสยิดหลังนี้ว่า “สุเหร่าตึก” ตั้งอยู่ในที่ดินส่วนบุคคล โดยมี นายยูโซ๊ะ สะมายะ ดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่ามคนแรกของมัสยิด และเป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างมัสยิดจำนวน 1 ไร่ สร้างโรงเรียนอีก 1 ไร่ หลังจากนั้นได้มีพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาบริจาค (วากัฟ) ที่ดินเพิ่มให้อีกเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ฮัจยียะโก๊บ โฉมงาม, โต๊ะเยาะห์ซัน อิตาลี่ และโต๊ะเยาะห์เต๊ะห์ มะมา

ต่อมามัสยิดหลังเก่าเริ่มทรุดโทรมลงจึงมีมติสร้างหลังใหม่ขึ้นมาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 50 กว่าปีแล้วที่มัสยิดหลังนี้ยังคงใช้เพื่อดำเนินงานทางศาสนามาโดยตลอด ปัจจุบันมัสยิดดีนุ้ลกอยยีมะห์มีจำนวนสัปปุรุษประมาณ 120 ครัวเรือน สำหรับงานประจำปีของมัสยิดจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

“อิหม่ามมูฮำหมัด ดีเจริญ” ปัจจุบันอายุ 80 ปี เป็นอิหม่ามคนที่ 5 ของมัสยิดดีนุ้ลกอยยีมะห์  กล่าวเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ดีขณะนี้ทางมัสยิดได้มีโครงการปรับปรุงมัสยิด ต้องการเปลี่ยนพื้นไม้ให้เป็นพื้นคอนกกรีต ทำฝ้าใหม่ และติดเครื่องปรับอากาศ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาท่านใดสนใจจะร่วมบริจาคเพื่อปรับปรุงมัสยิดสามารถโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาคลอง 16 ชื่อบัญชี นายแอน ยามันซาบีดีน และ/หรือ นายสมาน โห้ทอง และ/หรือ นายยูซบ โกสินทร เลขที่บัญชี 577-226928-1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอบถามเพิ่มเติมโทร.089-509-2495 อิหม่ามมูฮำหมัด หรือ 091-883-0721 ฮัจยียูซบ โกสินทร (บิหลั่น)

 

ลำดับอิหม่ามจากอดีต-ปัจจุบัน

  1. นายยูโซ๊ะ สมายะ         พ.ศ.2440
  2. นายหมัดดีน สมายะ      พ.ศ.2441 – พ.ศ.2453 (เป็นเวลา 12 ปี)
  3. นายยะโก๊บ โฉมงาม      พ.ศ.2454 – พ.ศ.2488 (เป็นเวลา 35 ปี)
  4. นายมาน มะมา            พ.ศ.2489 – พ.ศ.2543 (เป็นเวลา 54 ปี)
  5. นายหมัด ดีเจริญ          พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน

 

dsc01769

.

dsc01763

.

dsc01758