เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. วันนี้ (17 ต.ค. 61) ที่ บริเวณลานจอดรถ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440/2561 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1440/2561 ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ทั้ง 4 คณะ มาร่วมกวนอาซูรอ ทั้งหมด 50 กระทะ และในปีนี้มีการประกวด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน

อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตลอดมา โดยเฉพาะการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440” ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความตั้งใจในการอนุรักษ์ สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

แบ่งปัน