วันที่ 19 ต.ค. 62 ที่ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความท้าทายในบริบทของจุดเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่น” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา และนายวรากร ยานุทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ มี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

นายสอลาฮูดีน อาแว ในนามคณะผู้จัดงานสัมมนา กลุ่มนักศึกษาภาค กศ.บป. และภาคปกติ ชั้นปี 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การสัมมนาในวันนี้ เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และอยู่ในกระแสความสนใจในปัจจุบัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ถือเป็นเข็มทิศของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวพ้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยกระแสการเมือง และความหลากหลายของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคท้องถิ่น ล้วนเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตย

ดังนั้น ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหว และการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ่งท้าทาย โดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่น ถือเป็นจุดสะท้อนการขับเคลื่อนทิศทางของประเทศไทย ซึ่งการจัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการนำไปสู่การปฏิบัติของท้องถิ่น อีกทั้ง เป็นเวทีในการสร้างองค์ความรู้ที่เท่าทัน และเป็นการเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้แก่นักวิชาการ ผู้บริหาร นักปฏิบัติ และกลุ่มนักศึกษาได้มาเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนทัศนะ ตลอดจนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน