ภรรยาที่มีความสามารถมากกว่าสามี ดูแลครอบครัว เช่นนี้แล้วนางจะบาปหรือไม่ ?

ตอบ เรื่องการดูแลครอบครัว หลักการเดิมคือต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว แต่มิได้หมายความว่าจะไม่อาจรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ คนที่เป็นภรรยาแม้จะไม่ได้รับผิดชอบดูแลครอบครัวเสมือนผู้เป็นสามี แต่ภรรยาก็ต้องรับผิดชอบในครอบครัวด้วยเหมือนกัน อย่างน้อยก็ต้องดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านรวมทั้งเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วย อีกทั้งต้องดูแลทรัพย์สินของสามีภายในบ้าน ต่อกรณีภรรยาสามารถแบ่งเบาภาระของสามีด้วยการทำหน้าที่ดูแลครอบครัวเพราะภรรยามีความสามารถทำหน้าที่ได้ ก็ไม่ถือเป็นบาปแต่ประการใด ถือว่าร่วมกันดูแลครอบครัวซึ่งเป็นหน้าที่ร่วมกัน ที่สำคัญหน้าที่ของภรรยาที่ต้องเชื่อฟังสามีในทางที่ถูกต้องก็ยังต้องคงอยู่เหมือนเดิมแม้ภรรยาจะสามารถดูแลครอบครัวมากกว่าสามีก็ตาม

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน