pnoht600207001001201

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมส่งเสริมตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลภาคเหนือสู่อาเซียน+3 และตะวันออกกลาง หวังเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าการลงทุนและขยายตลาดสินค้าและบริการฮาลาลภาคเหนือไปสู่ตลาดสากลได้

นางรัชดาวัลย์ ขันเฉียง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการเชื่อมโยงตลาดฮาลาลภาคเหนือสู่อาเซียน + 3 และตะวันออกกลาง โดยจะนำผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล หรืออยู่ระหว่างการขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก ก่อนที่จะลงพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับผู้ประกอบการในพื้นที่จริง ตลอดจนเป็นการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้า การลงทุนระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศด้านตลาดฮาลาลภาคใต้และเชื่องโยงไปยังประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมถึงการนำสินค้าศักยภาพของทางภาคเหนือตอนบน 1 ในการจัดกิจกรรมทดลองตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนด้านฮาลาล กับผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายภาคใต้จากกลุ่มสมาพันธ์นักธุรกิจมลายูชายแดนใต้ และสมาคมพ่อค้ารัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย พร้อมนักธุรกิจจังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการจำหน่าย การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์ และบริการ ฮาลาลภาคเหนือ ให้สามารถผลิตสินค้าและบริการเชื่อมโยงธุรกิจไปยังตลาดมุสลิมทั่วโลกที่เป็นตลาดเป้าหมาย ทั้งยังสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาลผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้มีศักยภาพที่จะเข้าสู่ตลาดในระดับนานาชาติ ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การสนับสนุนผู้ประกอบการในการทดลองตลาด รวมถึงการเปิดตลาดใหม่ ในงานแสดงสินค้าระดับชาติและนานาชาติ นับเป็นโครงการหนึ่งที่จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกิดการพัฒนาสินค้าในด้านรูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดและสามารถเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าการลงทุน และขยายตลาดสินค้าและบริการฮาลาลภาคเหนือไปสู่ตลาดสากลต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน