นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562 มีมติสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0-6 ขวบ เดือนละ 600 บาทนั้น ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ขอชี้แจงทำความเข้าใจว่า โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน พัฒนาเด็กตลอดช่วงวัยเด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ์ คือ จะต้องเป็นหญิงที่ตั้งครรภ์ มารดา หรือบิดา หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และเด็กแรกเกิด ต้องมีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ เฉลี่ยมีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ หรือต้องไม่อยู่ในความดูแลของงานของรัฐ

นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจังหวัดยะลานั้น ขณะนี้มีประชาชนที่เดินทางเข้ามาสอบถามกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดข้อมูลของเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีประชาชนผู้ลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 18,752 ราย ซึ่งผ่านการพิจารณาและได้รับเงินอุดหนุนไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,923 ราย และทำการจ่ายเงินไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 222,444,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถสอบถามการลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลทุกแห่ง หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน