ดร.นุรดินอับดุลเลาะ ดากอฮา คณะทำงานฝ่ายวิชาการ สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศ เปิดเผยว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นหนึ่งในบทบัญญัติศาสนาอิสลามที่มุสลิมทุกคนจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ซึ่งหลังจากที่เดินทางกลับมานั้น ผู้แสวงบุญจำเป็นจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องของศาสนาอิสลาม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป

ดังนั้นตนจึงขอให้ผู้แสวงบุญได้ยึดหลักการปฏิบัติตน 6 ประการ คือ ผู้แสวงบุญจะต้องหมั่นบริจาคทานให้แก่ผู้ยากไร้ โดยเฉพาะเด็กกำพร้า เมื่อพูดคุยกับผู้อื่นไม่ว่าจะกับผู้ที่อาวุโสกว่า หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า จะต้องพูดจาด้วยความนอบน้อมถ่อมตน เมื่อพบเจอกับใครจะต้องทักทายด้วยความจริงใจ หากเป็นมุสลิมให้กล่าว “สลาม” ด้วยรอยยิ้มทุกครั้ง แต่หากเป็นคนต่างศาสนิก ก็ต้องสวัสดีกันตามความเหมาะสม นอกจากนี้ให้พึงระวังการประพฤติปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมระหว่างเพศตรงข้าม และห่างไกลจากสิ่งที่ก่อเกิดการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้าม และขัดต่อหลักคำสอนศาสนาอิสลาม ที่สำคัญต้องมีความปรองดองในหมู่คณะ โดยหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งต่อกัน

นอกจากนี้ ดร.นุรดินอับดุลเลาะ ได้อวยพรให้ผู้แสวงบุญทุกท่านได้รับฮัจญ์ที่ถูกตอบรับ และนำคุณค่าฮัจญ์ไปใช้อย่างมีคุณค่า รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมตลอดไป และเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

แบ่งปัน