วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 140 คน โดยมี นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. วิทยากร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวในขณะพบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้ผ่านบททดสอบอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่จากพระผู้เป็นเจ้ากับการได้ผ่านกระบวนการประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนต้องอดทน ตามเจตนาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผมเองรู้สึกตื้นตันใจ และดีใจแทนทุกท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อให้ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ และประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งจากนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญที่จะได้มีโอกาสนำทักษะ กระบวนการ คุณค่าจากการประกอบพิธีฮัจย์ครั้งนี้ ไปต่อยอดฮัจย์บับรูร (ฮัจย์ที่พระเจ้าตอบรับและสมบูรณ์) ซึ่ง ศอ.บต. พร้อมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน และเติมเต็มกิจกรรมที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

ด้านนางเจ๊ะบีเด๊าะ อาบูบากา หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่จชต. เผยว่า ขอขอบคุณทาง ศอ.บต. ที่ได้เปิดโอกาสให้ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งปัจจุบันดิฉันได้ร่วมทำกิจกรรมให้กับสังคมมากกมาย ทั้งในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการติดยาเสพติด ซึ่งพบว่าในพื้นที่ของเรามีการระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมาก ดิฉันอยากให้เยาวชนเหล่านี้สามารถดึงตัวเองกลับมา และได้รับโอกาสจากสังคมให้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้จึงอยากให้ ศอ.บต.คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณธรรม มีจิตอาสา มาเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เป็นกระบอกเสียง และแบบอย่างที่ดีในการใช้ศาสนบำบัดมาช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป

และนายนันทวัตน์ เต๊ะสมัน อีกหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่จชต. เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า ผมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ผมได้มีโอกาสไปเยือนในแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่พี่น้องมุสลิมทุกคนใฝ่ฝันอย่างน้องหนึ่งครั้งในชีวิต หากไม่มีโครงการนี้ ผมคงไม่มีโอกาสที่ได้ไปเยือนในสถานที่แห่งนี้แน่นอน ซึ่งความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของฮัจย์นั้น ผมจะนำไปเผยแพร่ให้แก่คนในพื้นที่ได้รับรู้ในตลอดระยะเวลา 45 วัน ของการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้สามารถเตือนตัวเองว่าต่อไปเราจะกลับมาเปลี่ยนชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ คัดสรรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 140 คน ซึ่งมาจากกลุ่มบุคคลภายใต้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) หรือคนขัดสน (ฟะกีร) และยากจน (มิสกีน) ในบัญชีซะกาตประจำมัสยิด รวมถึงกลุ่มบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเครือข่ายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไร้รอยต่อ ของ ศอ.บต. แล้วจึงได้กำหนดการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ประชุมเตรียมความพร้อม/ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการเดินทางเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ประชุมให้ความรู้เรื่องระเบียบข้อบังคับของผู้ประกอบพิธีฮัจย์ การใช้ชีวิต ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการประกอบพิธีฮัจย์ ในมิติของทูตแห่งสันติภาพ ตลอดจน ชี้แจงรายละเอียดการเดินทาง และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการกิจกรรม ซึ่งทุกท่านที่ได้เดินทางเข้าไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เดินทางโดยสายการบินไทย เช่าเหมาลำ ณ สนามบินนราธิวาส ในเที่ยวบินรอบปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา และเดินทางกลับสู่มาตุภูมิประเทศไทย ณ สนามบินนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาในเที่ยวบินรอบแรก เช่นเดียวกัน ซึ่งจากวันนั้นจนมาวันนี้ทุกท่านได้ผ่านกระบวนการฮัจย์มาแล้วทุกขั้นตอน ศอ.บต. โดยกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมฯ พร้อมชี้แจงและกำหนดการดำเนินกิจกรรมที่จะนำคุณค่าฮัจย์ สู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน