พลเอก สกล ชื่นตระกูล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มอบสารอวยพรเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 พร้อมกระเช้าอินทผลัม เพื่อส่งความปรารถนาดีมายังท่านจุฬาราชมนตรีและพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยมี นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้ให้การต้อนรับ

p1-1

ซึ่งในสารอวยพรมีใจความว่า เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์1438 ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งหลายได้น้อมจิตอันบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์ไปด้วยคุณงามความดี ยึดถือปฏิบติตามบทบัญญัติของพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอด ศึกษาพระคัมภีร์และบริจาคทานเพื่อเพิ่มพูนคุณฑรรมและคุณงามความดีในจิตใจของผูปฏิบัติถวายแต่องพระผู้อภิบาล และเพื่อความสุขในชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งมวล

ผมในนามรัฐบาลขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังท่านจุฬาราชมนตรี และพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งหลาย และขอองค์พระผู้อภิบาลได้โปรดอำนวยพรอันประเสริฐให้ท่านและพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคน จงประสบแด่ความสุขสวัสดี มีความจำเริญรุ่งเรือง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

p1-3

 

แบ่งปัน