s__28114949 s__28114950 s__28114951 s__28114952

ผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่ได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่
สมเด็จพระสังฆราช ทรงตรัสในตอนหนึ่งว่า “เราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกัน”
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

s__28114953 s__28114954

แบ่งปัน