28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ฝึกทักษะนักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ โดยมี พลเรือเอก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นคร ทนุวงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ฝ่ายดาราศาสตร์ ประธานโครงการอบรมฯ นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี

โครงการอบรม ฝึกทักษะนักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ได้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ตัวแทนที่เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพื่อฝึกทักษะนักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดาราศาสตร์ และการคำนวณทางดาราศาสตร์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการทำงานด้านดาราศาสตร์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้มุสลิมรุ่นใหม่เกิดความสนใจในการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปพร้อมกัน

 

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน