วันที่ 16 พ.ย. 62 นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับ นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมเยียน และหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม โดยมีผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต. จำนวน 30 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยตลอดการประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ให้ความสำคัญถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างบ้านสุขใจ คนยากจน , การแจกทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า , การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนเปราะบาง และการสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการทำงานระดับพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป

นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อำนวยการ บริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเติมช่องว่าง เสริมการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง เร่งรัด ผลักดัน การดำเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ประสานงานเด็กกำพร้า และการจัดตั้งพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยพร้อมสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน