จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและระบบการสาธารณสุข เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จังหวัดยะลา เป็นไปอย่างเข้มงวดและเหมาะสมกับสถานการณ์

วันนี้ (19 ม.ค. 64) จังหวัดยะลา โดย นายชัยสิทธิ์ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ได้เชิญคณะกรรมการ/คณะทำงานตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา รวมถึง ส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 3 /2564 เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยน และเพิ่มมาตรการต่าง ๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการ รายงานสถานการณ์โควิด-19 การติดตามสถานที่สังเกตอาการ (Local Quarantine) จุดตรวจ/จุดสกัด การเดินทางข้า-ออกทางด่านถาวรชายแดนใต้

การรับส่งผู้เดินทางข้าประทศผ่านด่านถาวรอำเภอเบตง การดำเนินการด้านแรงานต่างด้าว การดำเนินการการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินการการป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง การดำเนินการของสถานีรถไฟยะลา ในมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยงเดินทางเข้าพื้นที่

ขณะที่ สถานการณ์ โควิด – 19 จังหวัดยะลา วันนี้ ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่มาจากการติดเชื้อภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นเวลา 252 วัน โดยมีผู้ป่วย Local Quarantine จำนวน 5 ราย ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งกำลังรักษาใน รพ. แต่อย่างใดก็ตาม จ.ยะลา สำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลา ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ปฏิบัติตัวตามชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน