วันนี้ (17 ก.ย. 61) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 174 คน

การอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในโอกาสต่อไปท่านทั้งหลายจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดตรัง ไปสู่วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” และเพื่อให้วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด บรรลุเป้าหมายเป็นรูปธรรม สามารถนำแนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาจังหวัดตรังแปลงไปเป็นแผนปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อให้สามารถบูรณาการสร้างความร่วมมือทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน โดยร่วมกันขับเคลื่อนด้วยแนวทางปฏิบัติ 4 ประการ คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง”

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน