mnoht170220133844001_449480a2f35e47cead40d3911d8893c5

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 240 คน ซึ่งการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนราธิวาส กว่า 5 แสนบาท โดยมอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินจัดขึ้นเพื่อนำเจ้าหน้าที่ บุคลากรภาครัฐเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย การใช้โปรแกรมเบื้องต้น การออกแบบเขียนแบบ การตัดต่อวีดีโอ การออกแบบงานและเขียนแบบงาน รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่และบุคลากรภาครัฐ ได้นำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาในเขคเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”

mnoht170220133844001_e40f9ea6c5c84990b6192b7b5c4f846e

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวกับผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรในการอบรม ว่า ทุกคนล้วนเป็นบุคลากรของภาครัฐ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ และต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อให้การทำงานในหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหวังให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวด้วยว่า จังหวัดนราธิวาส มีการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งทุกคนต้องมีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่ได้ โดยทุกคนสามารถโปรโมทให้พื้นที่ของตนเองได้ ไม่ว่าจะมีกิจกรรมหรือเรื่องดีๆ เรื่องใดก็สามารถนำเสนอให้ทั่วโลกรู้จักนราธิวาสได้ โดยเฉพาะการนำเสนอผลงานของหน่วยงานตัวเอง ที่จัดขึ้นเพื่อประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

 

แบ่งปัน