วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เดินทางมาประชุมพบปะเยี่ยมเยียน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล และนายอิบรอเหม อาดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ประชุมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางที่จะร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าปัญหาสำคัญที่ต้องร่วมกันแก้ไขเร่งด่วนขณะนี้คือปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านเศรษฐกิจ เพราะเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาสังคม และปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย โดยพบว่าบางครอบครัวที่มีปัญหาเศรษฐกิจและยาเสพติด ก็มักจะมีการเล่นการพนัน เกิดการทะเลาะวิวาท รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และผู้นำศาสนาก็ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทนักการศาสนา ประนีประนอมไกล่เกลี่ยจนหลายครอบครัวสามารถคลี่คลายปัญหาไปได้ด้วยดี หลายปัญหาก็ยังเกิดขึ้นซ้ำซาก ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงได้ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสั่งการหรือมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ซึ่งคณะกรรมการอิสลามฯ และผู้นำศาสนาก็พร้อมที่จะร่วมมือกันทำงานกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดี ชุมชนเข้มแข็งต่อไป

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ยังได้ขอให้ทางจังหวัดสตูลพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการศาสนาอิสลาม บริเวณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มศักยภาพของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ เป็นการปรับปรุงศาสนสถาน สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ให้สามารถรองรับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้ด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน