นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จากนั้น ได้ร่วมรับประทานอาหาร (ละศีลอด) และร่วมปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด) พร้อมกัน และร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “ความรัก ความสามัคคี สร้างสังคมแห่งสันติสุข” ที่โรงแรมปาร์คอินทาวน์ ปัตตานี

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างความเข้มแข็งในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และต่อจากนั้นได้รับเกียรติจาก นพ.อมีน สะอีดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปัตตานี บรรยายในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะช่วงเทศกาลถือศีลอด” หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางประชารัฐ” โดย นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี อีกด้วย

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน