วันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมเจ้าพระยาปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อคัดเลือกกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากครบวาระ ครั้งที่ 1 /2562 โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายสนั่น ล้ำประเสริฐ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี นายอารุช เอมโอฐ จ่าจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดปทุมธานีและที่ปรึกษาเข้าร่วม

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ากรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ตามนัยมาตรา 20 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 จึงให้จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบวาระ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี มีทั้งสิ้น 21 คน เสียชีวิต 1 คน ทำให้คณะกรรมการฯ คงเหลือ 20 คน โดยที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี เห็นชอบให้ นายเสรี ล้ำประเสริฐ เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ลำดับต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน