วันนี้ (20 พ.ค. 62) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ ดร.ศรีพงศ์ บุตรงามดี ที่ปรึกษามูลนิธิมิตรภาพไทยมุสลิม กรุงเทพมหานคร และคณะ ได้พบปะและมอบถุงชีพซากาตรอมฎอนให้ประชาชน จำนวน 200 ชุด

ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ กล่าวว่า อำเภอบาเจาะมีประชากร 54,998 คน ประชาชนในพื้นที่อำเภอบาเจาะมีทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กพิเศษ และเด็กกำพร้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำสวนผลไม้และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยประชาชนทั่วไปจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพน้อย มีรายได้เฉลี่ยเพียง 18,000 บาทต่อคน ต่อปี สภาพสังคมของประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันในลักษณะพหุวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีน และวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่น ซึ่งอำเภอบาเจาะได้ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการสนับสนุน ส่งเสริมด้านศาสนกิจของทุกศาสนา และร่วมพบปะประสานความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กพิเศษให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดกิจกรรมวันเด็กพิเศษเพื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ในเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมทุกคนจะถือศีลอด ไม่กินอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่รุ่งสางถึงตะวันลับขอบฟ้า และจะปฏิบัติตัวตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ในเดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ “รอมฎอน” เป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมได้ทบทวนถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นในโลก เป็นโอกาสในการแบ่งปันให้แก่คนด้อยโอกาส ยากจน และเปราะบาง ซึ่งการมอบซากาตจะทำให้จิตใจของผู้ให้สะอาด บริสุทธิ์ และเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

4

.

6

.

5

แบ่งปัน