ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนเที่ยวชมงานของดีจังหวัดนราธิวาส “ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ” และร่วมชมนิทรรศการผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (20 ต.ค. 61) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กำหนดจัดงานตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส “ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ” และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส

ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและกิจกรรมเด่นของชุมชนท่องเที่ยว ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด ตลอดจนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในราคายุติธรรม อีกทั้ง เพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว

สำหรับภายในงาน มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนใน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนอื่นๆ ของจังหวัดนราธิวาส การจัดแสดงนิทรรศการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 3 กลุ่มงาน ใน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” จังหวัดนราธิวาส ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งเป็นกลไลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน