นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนามอบแนวทางการดำเนินงานจังหวัดสตูลให้กับผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามอิสลามประจำจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมี นิโคลัส ซี.วอลเลอร์ เลขานุการโท แผนกการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักงาน สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ นายอิบรอเหม อาดำ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล อีหม่ามทุกมัสยิดในพื้นที่จังหวัดสตูล และฝ่ายวิชาการศาสนาอิสลามทุกส่วนร่วมรับฟัง

ทั้งนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบแนวทางการดำเนินงานจังหวัดสตูล เน้นย้ำ วาระ 5 ส. เมืองสตูลน่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน ให้กับผู้นำศาสนารับทราบเพื่อได้นำกลับไปขยายต่อถึงคนในชุมชนอย่างแท้จริง ดังนี้ สตูล…สะอาด ซึ่งจังหวัดสตูลมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ และในหลักคัมภีร์อัลกรุอานก็เน้นให้รักษาความสะอาด เพราะความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา การสร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการคัดแยะขยะต้นทางและบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ, สตูล…สะดวก หน่วยงานราชการให้บริการพี่น้องประชาชนสะดวก รวดเร็ว ในเชิงรุก เช่น ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล สถานีตำรวจภูธร สำนักงานที่ดิน และท้องถิ่นต่างๆต้องพูดจาไพเราะยิ้มแย้มแจ่มใส ถูกต้อง ฉับไว ใส่ใจบริการ ให้ความสำคัญกับการให้บริการพี่น้องประชาชน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย , สตูล…สบาย คือคุณภาพชีวิตดี มีความสบายสไตล์สตูล ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การจัดระเบียบสังคมและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน เน้นย้ำเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน , สตูล…สร้างสุข คนสตูลต้องแบ่งปัน ระดมทุกภาคส่วน ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน และกลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ และ สตูล…สามัคคี คือ ไม่แตกแยกกัน รักกัน เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดความถูกต้องและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เน้นย้ำกับผู้นำศาสนาให้ติดตามข่าวสารเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ พร้อมกับป้องกันให้ถูกวิธี และอยากให้ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ช่วยกันดูแลร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ หากทุกฝ่ายร่วมกันก็สามารถทำให้ปัญหานั้นลดลงได้ และได้เน้นย้ำผู้ศาสนาอีกว่าสามารถร้องทุกข์เรื่องที่ได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนในพื้นที่ของท่านผ่านเพจ เอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ตลอด 24 ชม. หากการร้องทุกข์นั้นตรงกับหน่วยงานไหน จะให้หน่วยงานนั้นชี้แจงในเพจหรือลงพื้นที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับร้องทุกข์นั้นๆ ทันที และการพบปะผู้นำศาสนาในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้นำศาสนาเป็นอย่างมาก ในฐานะคนสตูล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ใกล้ชิด ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ และสามารถบอกเล่าเรื่องราวปัญหาของชุมชนได้ทุกเวลา

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน